Klimaregnskap

Innledning
Gudbrandsdal Energi-konsernet utarbeidet for første gang klimaregnskap for året 2019.

I kjølvannet av presentasjonen av klimaregnskapet for 2019 så man en tydelig bevisstgjøring hos de ansatte i konsernet, hvor engasjementet steg for en bærekraftig utvikling og for reduksjon av konsernets negative eksternaliteter.

Det er engasjert en trainee, med ansvar for å utarbeide en integrert bærekraftstrategi som vil sikre en tydelig retning for bærekraftsarbeidet og utslippskutt de neste årene. Etter planen vil dette arbeidet stå ferdigstilt når vår trainee forlater konsernet etter tredje kvartal 2021. Leveransen vil bestå av et datadrevet underlag bestående av interne og eksterne vesentlighetsanalyser, bærekraftsløfter, bærekraftsmål og en holistisk strategi med handlingsplaner for å tydeliggjøre vegen til målet.

Klimaregnskap 2020
For regnskapsåret 2020 er det utarbeidet et oppdatert klimaregnskap i henhold til samme standard som i fjor, GHG-protokollen. De samme utslippspostene har blitt videreført og rapportert på for 2020, noe som gir et direkte sammenligningsgrunnlag.

I et år preget av reiserestriksjoner og betydelig mindre fysisk møtevirksomhet slo dette tydelig ut på årets klimaregnskap, da posten tjenestereiser er totalt eliminert (44 tCO2e).

I scope 2 har det også vært en reduksjon målt ut ifra en markedsbasert tilnærming, ved at man fra og med juni 2020 inngikk avtale om innkjøp av opprinnelsesgarantier tilsvarende konsernets strømforbruk (27 tCO2e). Utslippet fra elektrisitet er knyttet til forbruk i egne bygg og kraftanlegg. Det er brukt «Nordisk Elektrisitetsmiks 2020» som lokasjonsbasert utslippsfaktor i beregningene. Den nordiske gjennomsnittsfaktoren er beregnet av det internasjonale energibyrået som et vektet gjennomsnitt av den svenske, norske, finske og danske faktoren. Utslippsfaktoren inneholder dermed elektrisitetsblandingen fra blant annet vind, vann og kull basert på import- og eksportprosentene i de nordiske landene, hvor andelen fossilt utgjorde 6,8 % i nordisk el-produksjonsmiks 2020.

Klimaavtrykket knyttet til den miljøskadelige drivhusgassen SF6 er et estimert utslipp fra høyspente bryteranlegg, hvor gassen brukes som isolasjon. Bryteranleggene er sealed for life, noe som gir en lav lekkasjerate på < 0,1 % per år. Dette tilsvarer en estimert lekkasje på inntil 4,8 kg, eller 109,4 tCO2e for 2020, en økning på 6,6 % sammenlignet med 2019 og en direkte følge av infrastrukturutbygging. En utbygging vi er avhengig av som et ledd i grønn verdiskapning og omstilling til et lavutslipp samfunn hvor vi blir det første fornybare og fullelektriske samfunnet i verden, i tråd med Norges ambisjon.

Vi undersøker kontinuerlig mulige erstatninger og alternativer til SF6-gassen. Et konkret resultat av dette er at den nye Fåvang trafostasjon vil bli bygget med 22 kV luftisolert bryteranlegg.

Totalt kuttet konsernet 65 tonn CO2-utslipp i 2020 sammenlignet med 2019.

Fullstendig klimaregnskap 2020.

 

Klimaregnskap 2020 kakediagram